• Home
 • Privacy Beleid & Cookies

Privacy Beleid & Cookies

Privacy beleid & Cookies

 

KCZL Transport & Logistiek

KCZL Transport & Logistiek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KCZL Transport & Logistiek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • – Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • – Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • – Om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, door middel van het opstellen van een verwerkingsovereenkomst;
 • – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en uitsluitend vergezeld van een verwerkingsovereenkomst;
 • – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als KCZL Transport & Logistiek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst kan dit via onderstaande contactgegevens:

KCZL Transport & Logistiek

Vogelzankweg 179D
6374 AC Landgraaf

info@kczl.nl
T: 0031 (0)45 533 23 23

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

KCZL Transport & Logistiek verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op in ons klantenbestand voor de financiële administratieve afhandeling – voor de uitvoering van de verstrekte opdracht- en uw herhaalopdrachten en voor administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KCZL Transport & Logistiek de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam – tussenvoegsel – achternaam – bedrijfsnaam – postadres – telefoonnummer – email adres – BTW-nummer – bankrekeningnummer – kamer van koophandel nummer – klant- of leveranciersnummer.

Uw persoonsgegevens worden door KCZL Transport & Logistiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • – Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om bovenstaande doelen te realiseren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor belastinggegevens).

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en /of geïnteresseerde (klantrelatie)

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde klant worden door KCZL Transport & Logistiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • – Informatieverstrekking in de vorm van gerichte (online) contacten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • – Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, toestemming via contactformulier op onze website of via onze social media

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KCZL Transport & Logistiek de volgende persoonsgegevens van u vragen: bedrijfsnaam – voornaam – tussenvoegsel – achternaam – telefoonnummer – email adres – postadres.

Uw persoonsgegevens worden door KCZL Transport & Logistiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • – Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde klant.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door KCZL Transport & Logistiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • – Uitvoering van de arbeidsovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • – De arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KCZL Transport & Logistiek de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornamen – tussenvoegsel 0 achternaam – telefoonnummer – email adres – postadres – geboortedatum – salarisgegevens – kopie ID – BSN-nummer – bankgegevens – diploma’s.

Uw persoonsgegevens worden door KCZL Transport & Logistiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • – Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de bedrijfs- en persoonlijke gegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, het leveren van ondersteuning of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • – Het verzorgen van de internetomgeving
 • – Het verzorgen van loonadministratie/pensioenvoorziening en diverse verzekeringen van onze medewerkers
 • – Verwerking van papierafval met persoonsgegevens (d.m.v. archiefvernietiging)
 • – Het verzorgen van onze jaarrekening

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten/ Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is en toegestaan is. Wij delen persoonsgegevens uitsluitend met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming tot geeft.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

KCZL Transport & Logistiek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te bescheren tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • – Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • – Alle personen dien namens KCZL Transport & Logistiek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend;
 • – Alle aangeleverde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de opdracht waarvoor ze zijn verstrekt en worden binnen 2 weken uit al onze systemen gewist;
 • – We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen;
 • – We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • – We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • – Wij houden ons strikt aan het bewaartermijn beleid en zorgen voor correcte vernietiging na de gestelde termijn;
 • – We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen in het kader van AVG.

 

Cookies

Wij gebruiken alleen technische en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw internetbrowser (zoals Internet Explorer, Google Chrome en Apple Safari) bij het bezoeken van onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Cookies zijn onschadelijk voor uw computer, tablet of smartphone en de bestanden die daarop staan.

Via Google Analytics hebben wij de mogelijkheid anonieme gegevens te verzamelen over het bezoekgedrag van onze eigen website. Dat geeft ons bijvoorbeeld inzicht in de hoeveelheid bezoekers en op welke onderdelen wij onze website nog kunnen verbeteren.

Wij delen de verzamelde gegevens niet met anderen. U kunt cookies bovendien uitzetten. Door onze website te gebruiken, accepteert u onze cookies. Wilt u geen cookies op uw computer, tablet of mobiele telefoon? In de instellingen van uw browser kunt u ze uitzetten. U kunt daar ook eerder geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u echter ondanks onze genomen beveiligingsmaatregelen toch het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er zelfs aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijzigen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u dan ook aan om deze pagina regelmatig te raadplegen zodat u altijd op de hoogte bent van de meest recente versie. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in Juni 2020.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens 

KCZL Transport & Logistiek
Vogelzankweg 179D
6374 AC Landgraaf

info@kczl.nl
T: 0031 (0)45 533 23 23