• Home
 • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten 1990 (AVK)

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, van toepassing: De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten 1990 (AVK), laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam.

Artikel 1

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. AVC: Algemene Vervoercondities 1983, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
 2. CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 1956)
 3. Koerier: degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip danwel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen.
 4. Zending: een zaak danwel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor een ontvanger.
 5. Afzender: de contractuele wederpartij van de koerier.
 6. Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner danwel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren,
 7. Overmacht: een omstandigheid die een zorgvuldig koerier niet heeft kunnen vermijden en waarvan zulk een koerier de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

 

Artikel 2

Werkingssfeer
 1. Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voorzover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.
 2. Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen uit deze voorwaarden.

 

Artikel 3

Verplichting van de koerier
 1. De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen.
 2. Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft de afzender het recht, onverminderd zijn recht schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.
 3. De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip danwel binnen de overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.
 4. Artikel 16 AVC inzake vertraging is niet van toepassing.

 

Artikel 4

Verplichting van de afzender
 1. De afzender is verplicht ter voldoening aan douane en andere formaliteiten, welke voor de aflevering van de goederen moeten worden vervuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

 

Artikel 5

Aansprakelijkheid van de koerier

Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar

 1. Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot maximaal fl 1000,- per zending.

Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending manco

 1. Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd, of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, tengevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:a. voor schade aan de zending zelve maximaal fl 1000,- per zending;
  b. voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal twee maal de vracht. Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.

Vertraging

 1. Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip danwel na afloop van de overeengekomen termijn is, behoudens overmacht, de overeengekomen vrachtprijs niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd. Indien de afzender en/of de geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de koerier gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht. Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier, behoudens overmacht, bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending zelve tot maximaal fl 1000,- per zending.
 2. De last, zijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde.
 3. Bij toepassing van lid 3 van dit artikel komt de koerier een beroep op overmacht niet toe bij:
  a. lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig;
  b. de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan de koerier zich bediend;
  c. voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.
 4. Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 niet van toepassing.